GOA  96  KULI  MARATHA  SANGH - BARDEZ

Executive Committee Members

President: Engr. Suhas Baburao Naik

Secretary: Shri. Dharma Nakul Naik.

Treasurer: Shri. Pratap Shantaram Parab.

Vice President: Shri. Ulhas Govind Bhivshet.

2nd Vice President: Shri. Digambar Pandurang Shetgaonkar

Joint Secretary: Shri. Raghoba Ramchandra Sawant.

2nd Secretary: Shri. Narendra Raghunath Morajkar.

Asst. Treasurer: Shri. Ulhas Narayan Shetgaonkar.

Members : 

Member : Shri. Vilas Vinayak Shetgaonkar.

Member : Smt. Priya Pratap Parab.

Member :  Engr. Shri. Ramesh Ganesh Shetye.

Member : Shri. Subhas Shablo Mandrekar.

Member : Shri. Bhaurao Babasaheb Desai.

Member : Smt. Alka Vasudeo Shetgaonkar.

Member : Shri. Ramesh Tukaram Naik.

Member : Shri. Jairam Janardan Rane.

Member : Shri. Chandrakant Narayan Vanskar.

Member : Shri. Vishnu Mahadeo Naik.

Advisory committee

Adv. Shri. Ram Anant Prabhu Parsekar.

Adv. Shri. Ulhas Bapu Kubal.

Adv. Shri. Narayan S. Parab.